Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FunnyPets
Artikel 1 Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FunnyPets. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van FunnyPets. Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar worden toegezonden.
b. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. FunnyPets behoudt zich het recht voor om deze betalings- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
c. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FunnyPets erkend.
d. FunnyPets garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en zoveel mogelijk voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 Gegevens van de ondernemer
FunnyPets is gevestigd in Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK nummer 64184447. FunnyPets maakt gebruik van de domeinnaam www.funnypets.nl en is bereikbaar via email info@funnypets.nl of in het weekend en na 17.00 uur op doordeweekse dagen op telefoonnummer 0651-168791.

Artikel 3 Levering
a. FunnyPets zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
b. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FunnyPets heeft kenbaar gemaakt.
c. In het kader van de regels van koop op afstand zal FunnyPets bestellingen, mits voorradig, tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
d. Na annulering conform het vorige lid zal FunnyPets het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
e. Alle op de website genoemde termijnen zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
f. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan FunnyPets bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen
a. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhoging doorvoert.
b. Er zullen geen andere prijzen worden gefactureerd dan aangegeven in de webshop op het moment van bestellen, tenzij hieromtrent vooraf met de consument overeenstemming is bereikt.
c. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
d. Alle prijzen op de website zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 5 Overeenkomst
a. De overeenkomst tussen FunnyPets en de consument komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door FunnyPets op haalbaarheid is beoordeeld.
b. FunnyPets behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending eerst geschiedt na vooruitbetaling.
c. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FunnyPets onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FunnyPets is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
d. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FunnyPets passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.
Artikel 6 Betaling
a. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling
b. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling zo spoedig mogelijk voor verzending gereeds worden gemaakt, met inachtneming van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 Zichttermijn / herroepingsrecht
a. De consument heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan FunnyPets heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij FunnyPets. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met in achtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt FunnyPets er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag, onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten, aan de consument wordt terugbetaald.
b. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van alle door FunnyPets aan de consument verkochte en geleverde goederen blijft bij FunnyPets. Het eigendom gaat pas over, indien de consument al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan FunnyPets verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9 Garantie
a. FunnyPets staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
b. Een door FunnyPets, de fabrikant of de importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van FunnyPets jegens FunnyPets kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
c. De consument is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeer, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument, alvorens over te gaan tot terugzending aan FunnyPets, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan FunnyPets. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan FunnyPets schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doen dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
d. Indien klachten van de consument door FunnyPets gegrond worden bevonden, zal FunnyPets naar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van FunnyPets en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende goederen. Iedere aansprakelijkheid van FunnyPets voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
e. FunnyPets is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
f. Deze garantie geldt niet indien:
– De consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken.
– De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van FunnyPets en of de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
Artikel 10 Aanbiedingen
a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
b. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoudt FunnyPets zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
c. Mondelinge toezeggingen verbinden FunnyPets slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
d. Aanbiedingen van FunnyPets gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
e. FunnyPets kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
f. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 Specificaties en afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en specificaties betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. op de website van FunnyPets gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. FunnyPets is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen en/of andere objecten of zaken ontstaan door verkeerd gebruik van de goederen.
b. Van fleece gemaakte hondenspeelgoed dient te worden gebruikt als trekspeelgoed en niet als kauwspeelgoed. Gebruik ervan dient onder toezicht te gebeuren. FunnyPets is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van deze speeltjes.

Artikel 13 Overmacht
a. FunnyPets is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in emailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FunnyPets, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
c. FunnyPets behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FunnyPets gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
d. Indien FunnyPets bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Gegevensbeheer
a. Indien u een bestelling plaatst bij FunnyPets, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van FunnyPets. FunnyPets zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
b. FunnyPets respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
c. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaard u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen FunnyPets en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.